Firma Pojmaj Cezary Altest Systemy Zabezpieczeń realizuje projekt pt. „Wzrost efektywności energetycznej firmy Altest Systemy Zabezpieczeń” z 5 Osi Priorytetowej, w ramach działania 5.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:
Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta została dokonana na podstawie audytu energetycznego.

Planowane efekty:
W ramach prac przygotowawczych Beneficjent zlecił wykonanie audytu energetycznego, który umożliwił identyfikację zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta. W ramach realizacji projekt Beneficjent przeprowadzi postępowanie na wybór wykonawcy w celu realizacji prac budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynku Beneficjenta.

Wartość projektu: 998 023,46 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 527 410,77 PLN